Privatlivspolitik​

HJ VVS APS’S HÅNDTERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

Vores privatlivspolitik giver dig et tydeligt overblik over, hvordan vi behandler dine data, samt hvad du kan forvente, at vi bruger dem til.

HJ VVS APS’S PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med dit samarbejde med os. Vi har høje standarder og har fastsat interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis. Vi ønsker, at du skal føle dig tryg ved at bruge vores virksomhed.

Her i vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores virksomhed. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Det er blandt andet derfor, at du ved at kontakte os, afgiver persondata til os. Persondata er det samme som personoplysninger. Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør, om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere oplysninger alene ikke kan identificere en person, men kan sammen med flere, er de persondata.

Hvis en oplysning er persondata, skal lovgivningen om behandling af persondata overholdes. Det gør vi blandt andet ved at have lavet denne privatlivspolitik og have lavet sikkerhedsforanstaltninger, så vi passer godt på dine persondata.

Vi indsamler dine persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du er kunde hos os eller muligvis bliver det
 • Når du er en del af vores netværk/samarbejdspartner
 • Når du søger job hos os
 • Når du begærer indsigt

​ Du kan nedenfor læse, hvorfor vi gør det, og på hvilket grundlag vi gør det.

Hvilke persondata indsamler vi og hvad er formålet?

I dette afsnit kan du læse hvilke persondata, vi indsamler i forbindelse med driften af vores virksomhed, og hvorfor vi gør det.

Vi indsamler og anvender ikke persondata på anden vis end det, der er beskrevet. Når du er kunde hos os eller muligvis bliver det

Hvis du retter henvendelse til os via mail, fysisk post eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde hos os, behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

Tilsvarende gør vi, hvis anledningen i stedet er, at vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

Typisk vil det betyde, at vi som led i dit mulige kundeforhold hos os behandler disse oplysninger:

Navn Adresse Telefonnummer E-mailadresse ​

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du er/bliver kunde hos os.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig som (mulig) kunde hos os, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

Når du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Hvis du eller din virksomhed er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner, indsamler vi visitkortinformationer (dvs. navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk. Det gør vi, for at vi kan bringe værdi til dig og din virksomhed som led i vores relation til dig. Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os dem. Konsekvensen er, at vi ikke har mulighed for at opbygge relationer til dig/din virksomhed og bringe værdi hertil.

Når du søger job os

I forbindelse med din jobansøgning afgiver du persondata til os. Oplysningerne bruger vil til at vurdere dig som kandidat til en stilling hos os. Vi indsamler ikke oplysninger om dig fra andre, før vi har fået dit samtykke til at gøre det.

Når du begærer indsigt

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en vurdering af den fornødne identifikation af dig, før vi udleverer persondata til dig.

Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer persondata, som en falsk person har anmodet os om at udlevere. Det vil typisk betyde, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billelegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det er vores vurdering, at det typisk vil være de nødvendige midler til at sikre identiteten og overholde reglerne.

Det afhænger dog af situationen, bl.a. hvor godt vores kendskab er til dig.

Herved modtager vi persondata, for at kunne udlevere persondata, men vi kan oftest ikke gøre det på anden måde og samtidig leve op til kravene. Hvis Datatilsynets praksis viser, at der bliver andre måder at sikre identiteten på personer, vil vi straks rette ind efter det.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er primært a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde dit ønske om indsigt (aftalen om indsigt), er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det er altså ikke et direkte lovkrav, men alligevel udspringer det af lovgivningen.

Lovgivningen opstiller nemlig nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om indsigt.

Derudover er det b) ”legitime interesser” dvs. at vores interesse i at indsamle og opbevare oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Dette er for at sikre dine interesser som privatperson og gælder også den anden vej, så vi ikke ved en fejl udleverer dine personoplysninger til andre.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan være nødt til at dokumentere din identitet over for os og derved lade os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Konsekvensen ved, at du afviser at give os de relevante identitetsoplysninger vil være, at vi afviser dit ønske om indsigt.

Videregivelse

Vi anvender på nuværende tidspunkt ikke eksterne virksomheder (databehandlere). I tilfælde af ændring vil vores privatlivspolitik blive opdateret.

Og følgende vil være gældende:

Virksomhederne håndterer persondata efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt ovenfor.

Vi har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så persondataene behandles fortroligt og forsvarligt.

Hvor længe opbevarer vi dataene?

Når du er kunde hos os eller muligvis bliver det Vores sager inkl. tegninger, korrespondance, kontrakter mv. gemmer vi i 5 år.

Det gør vi for at have muligheden for at kunne servicere vores kunder i tilfælde af problemer med arbejdet, hvor materialet ofte er afgørende for at kunne komme med en løsning, samt for at kunne dokumentere forholdene omkring udførelsen i tilfælde af en tvist.

Når du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Oplysningerne gemmes og håndteres på tilsvarende vis som ”Hvis du er kunde hos os”. Det gør vi, så vi kan sikre vores rettigheder i tilfælde af, at der opstår tvist om den ydelse, vi har købt af dig eller vi får brug for at videreføre et krav som led i vores samhandelsforhold.

Når du søger job hos os

Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger i op til 4 måneder efter den dato stillingen er besat pr. Det gør vi for det tilfælde, at stillingen i den periode bliver ledig igen, og vi derfor har brug for at gennemgå de indkomne ansøgninger en gang til. Ønsker du ikke, at vi gemmer dine oplysninger så længe, skal du blot bede os om at slette dem.

Uopfordrede ansøgninger gemmer vi i 6 måneder, fra den dag vi modtager dem, hvorefter de vil blive slettet.

Når du begærer indsigt (det har du ret til)

Datatilsynet har mulighed for at udstede bøder i (som udgangspunkt) op til 2 år efter en forseelse. Derfor opbevarer vi dine persondata i op til 2 år efter, at du har begæret indsigt, så vi kan dokumentere, at du er den du udgiver dig for at være og ikke er en falsk person, der prøver at få personoplysninger udleveret om andre. Herved kan vi også dokumentere over for Datatilsynet, at vi har overholdt reglerne, hvis Datatilsynet ønsker at kontrollere vores virksomhed.

Sikkerhedsforanstaltninger

I dette afsnit kan du læse følgende:

 • Generelt om vores sikkerhedsforanstaltninger og vores mål
 • At vi har Interne retningslinjer for håndtering af persondata
 • At vi har iværksat IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger
 • At man desværre kan aldrig være 100% sikker

Generelt om vores sikkerhedsforanstaltninger og vores mål

Vores mål er at behandle persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så alle kan føle sig trygge ved at bruge vores virksomhed. Vi vil sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges. De eksakte sikkerhedsforanstaltninger afhænger af oplysningernes karakter, og vi vurderer konkret, hvad der er nødvendigt.

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer. Det inkluderer blandt andet, at persondata kun må tilgås af den medarbejder, der har brug for det.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

I forhold til IT-sikkerhed har vi blandt andet lavet følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere
 • Sørget for løbende backup af alle IT-systemer og via vores databehandlere, der behandler persondata
 • Sikret, at vores databehandlere ligeledes er underlagt ovennævnte krav

100% sikkerhed findes ikke

Ingen virksomhed kan give en 100% garanti for, at der ikke sker utilsigtede hændelser. Det kan vi desværre heller ikke.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give besked til de berørte personer uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for de berørte personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at alle personer, som vi har persondata om, har en række rettigheder:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet persondata
 • Ret til at kræve begrænsning af behandling
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler persondata
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via mail.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Alle personer, som vi har persondata om, kan få berigtiget (rettet) de persondata, som vi er i besiddelse af om den pågældende.

Ret til at få indsigt i persondata og få udleveret kopi

Alle personer, som vi har persondata om, kan få indsigt i de persondata, vi har registreret om den pågældende og til at få udleveret en kopi af oplysningerne. Retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet persondata

Alle personer, som vi har persondata om, kan kræve at få slettet de oplysninger, som vi har registreret om den pågældende, medmindre vi har et lovligt grundlag for at behandle oplysningerne. Vi undersøger også selv løbende, om der er er oplysninger, som vi kan slette, som vi ikke længere har brug for.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Alle personer, som vi har persondata om, kan anmode os om at begrænse behandlingen af persondataene.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Alle personer, som vi har persondata om, kan gøre indsigelse imod behandlingen af den pågældendes persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender oplysningerne med henblik på markedsføring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Alle personer, som vi har persondata om på baggrund af et samtykke, kan tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), vi har modtaget.

Ret til at kræve oplysninger om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Alle personer, som vi har persondata om, kan få oplyst, om vi sender persondata til lande uden for EU. Vi kan oplyse, at vi som udgangspunkt ikke sender persondata uden for EU.

Ret til at undgå profilering

Alle personer, som vi har persondata om, har ret til at undgå, at vi laver profilering. Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at alle persondata behandles betryggende og at alle registrerede personers rettigheder beskyttes optimalt. Vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata for at sikre dette.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. mail, med teksten ”klage” i emnefeltet.

Vi vil da gennemgå sagen, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt. Det gør vi hurtigt, så du hurtigt kan få klarhed over dine persondata og dine persondatarettigheder.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores virksomhed. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores privatlivspolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Opdatering af denne privatlivspolitik

Vores virksomhed, vores produkter og tilbud, forbedres over tid. Det betyder, at indholdet i denne privatlivspolitik også ændres over tid.

Vi forbeholder os retten til at lave ændringerne og offentliggøre her på hjemmesiden uden specifik orientering til dem, vi behandler persondata om.

Ændringerne i persondatapolitikken gennem tid kan læses nedenfor og har forrang frem for tidligere versioner.

Dette er version 1, dateret 24-05-2018.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed: HJ Vvs ApS er dataansvarlig, og sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Navn: HJ Vvs ApS CVR-nr.: 39 11 11 44 Adresse: Håndværkerbyen 39

By: 2670 Greve

Telefon: 43-906839 Mail: hj@hj-vvs.dk